Hva vi står for

Mission: Være en barnehage hvor det enkelte barn får lek og læring i et kreativt og demokratisk miljø som utvikler de til bevisste samfunnsborgere.

Mål:
Barna får bruke sine iboende muligheter i samspill med andre barn og voksne.
Barna skal få økt kunnskap og erfaring, samtidig som de lærer både samarbeid og om seg selv.

Vi jobber for å få barn som er:
Selvstendige
Kreative
Nysgjerrige
Tar beviste valg
Lærer og få ny kunnskap
Hva dette betyr for vår virksomhet vil bli utdypet i planen.

Barnesyn:
Barnesynet styrer vår praksis
Ser hvert enkelt barn som det er, med muligheter og evner
Barnet er ressurssterk og kompetent
Barnet er kreativt og skapende
Barnet ønsker sosiale relasjoner
Barnet ønsker utvikling, læring og utforsking

Voksnes rolle:
Voksne skal se og gi omsorg til det enkelte barn og støtte det i sin utvikling og læring
Være kreative, lyttende, medforskende, og geniunt opptatt av barn
Tilrettelegge for sosialt samspill, lek og læring
Legge til rette for at barn for utvikle seg til å bli demokratiske
Være faglig oppdaterte og kunnskapsrike
Reflektere over egen praksis og læring gjennom dokumentasjon og refleksjon
Endringsvillig og følge med i utviklingen innenfor barnehagesektoren


Kreativitet:
Kreativitet er å tenke nytt, se ting på en ny måte, kunne stille seg spørsmål og kunne løse problemer.
Kreativitet er et underliggende begrep for alt vi gjør og en væremåte. Det vil være arbeidsmetode og er noe vi strekker oss etter. Barn som er kreative ser løsninger og muligheter og bruker fantasien aktivt. Vi ønsker å stimulere barna til å tenke selv, og komme med egne løsningsforslag. Gjennom prosjekt med refleksjon og dialog ønsker vi å legge til rette for kreative prosesser. Ved å være voksne som stiller åpne spørsmål kan man sammen forske seg frem til løsning og sannheter. Vi vil legge til rette for at barna for uttrykke seg gjennom ord, handling, lek, estetiske fag som forming/drama og ute på tur.

Vi henter inspirasjon fra filosofien i Reggio Emilia, hvor barna blir sett på som kompente.